3ο χλμ Επαρχιακής Οδού Σερρών - Αμφίπολης 23210 76638 - 23210 76022 | Γ.Ε.ΜΗ: 113954652000

Ευδεμίδα, Περονόσπορος , Ωίδιο- Αμπέλι

Ευδεμίδα, Περονόσπορος , Ωίδιο- Αμπέλι

 

​​ ΕΥΔΕΜΙΔΑ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

(Lobesia botrana Denis & Schiffermueller, Lepidoptera: Tortricidae)

Η 2η πτήση του εντόμου βρίσκεται σε εξέλιξη.

​​ 

Από τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων στις πεδινές περιοχές των νομών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, η πτήση του εντόμου εμφανίζει αύξηση συλλήψεων το χρονικό διάστημα 27 - 29 Μαΐου.

• Η έναρξη των ωοτοκιών υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 4 - 6 Ιουνίου.

• Οι πρώτες εκκολάψεις υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 7 - 9 Ιουνίου.

Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης, ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων:

Οι υπολογισμοί της έναρξης των ωοτοκιών και των εκκολάψεων των αυγών έγιναν με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς του Αγ. Παύλου και του αγροκτήματος της Γεωπονικής του Α.Π.Θ..

• Το δελτίο παρέχει μια τάση της πορείας των πληθυσμών των εντόμων, η οποία δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική για κάθε αμπελώνα. Οι παραγωγοί, προκειμένου να πάρουν την απόφαση επέμβασης ή όχι και πότε, καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τους τις δικές τους παρατηρήσεις και το ιστορικό του κάθε αμπελώνα.

 

1 Chlorantraniliprole, Fenoxycarb, Methoxyfenozide, Spinetoram, Spinosad.

2 Abamectin, Abamectin + Acrinathrin, Acetamiprid (1 επέμβαση), Alpha-cypermethrin, Bacillus thuringiensis, Beta-cyfluthrin, Cypermethrin, Chlorpyrifos-methyl, Cypermethrin + Chlorpyrifos-methyl, Deltamethrin, Emamectin benzoate, Esfenvalerate, Etofenprox, Indoxacarb, Lambda-cyhalothrin, Τau-fluvalinate.

 

• Η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη εάν καταμετρηθούν τουλάχιστον 72 αυγά ή προνύμφες (εικόνα 1) στα οινοποιήσιμα σταφύλια ή τουλάχιστον 27 αυγά ή προνύμφες στα επιτραπέζια σταφύλια σύμφωνα με το σχέδιο δειγματοληψίας (παράρτημα).

Σχέδιο δειγματοληψίας (πορεία που πρέπει να ακολουθήσουμε)

• Μπαίνουμε στο αμπελοτεμάχιο από μία γωνία, όποια θέλουμε παράλληλα προς το μήκος των γραμμών. Προχωρούμε ανάμεσα στις γραμμές (σχήμα 1). Επιλέγουμε τυχαία μία θέση δειγματοληψίας-παρατήρησης κάθε 3-4 γραμμές και 6-7 πρέμνα. Στη θέση αυτή επιλέγουμε τυχαία ένα μισό πρέμνο.

• Στο σημείο αυτό εξετάζουμε τυχαία τρεις αντιπροσωπευτικούς βότρεις.

• Συνολικά εξετάζονται 18 μισά πρέμνα και καταμετράται το σύνολο των αυγών ή προνυμφών.

***ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ ΑΜΠΕΛΙΟΥ

(Plasmopara viticola Berk. & Curt., Berl. & De Toni)

Οι καιρικές συνθήκες ευνόησαν την ανάπτυξη δευτερογενών μολύνσεων. Οι περισσότερες ποικιλίες βρίσκονται σε ευαίσθητο στάδιο.